எரியும் ரஷ்யா ஓடும் மக்கள்

எரியும் ரஷ்யா ஓடும் மக்கள்

எரியும் ரஷ்யா ஓடும் மக்கள்

எரியும் ரஷ்யா ஓடும் மக்கள் ,
உக்ரைன் அமெரிக்கா சதி ,தாக்குதல் உச்சம் .

எரியும் ரஷ்யா ஓடும் மக்கள்