எரியும் ரஷ்யா எதிரிகள் நாச வேலை

எரியும் ரஷ்யா எதிரிகள் நாச வேலை
Spread the love

எரியும் ரஷ்யா எதிரிகள் நாச வேலை

ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோ பிராந்தியத்தில்எதிரிகள் நாசா வேலை
பற்றி எரியும் முக்கிய பகுதி .ரசியா உள்ளே வெடித்த போர்