எரியும் உக்ரைன் பழிவாங்கிய ரஷ்யா கப்பலை பிடிப்போம் ஈரான்

எரியும் உக்ரைன் பழிவாங்கிய ரஷ்யா கப்பலை பிடிப்போம் ஈரான்

எரியும் உக்ரைன் பழிவாங்கிய ரஷ்யா கப்பலை பிடிப்போம் ஈரான்

எரியும் உக்ரைன் பழிவாங்கிய ரஷ்யா கப்பலை பிடிப்போம் ஈரான் ,
பல விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,அமெரிக்கா கப்பல் பிடிப்போம் மிரட்டும் ஈரான் ,

எரியும் உக்ரைன் பழிவாங்கிய ரஷ்யா கப்பலை பிடிப்போம் ஈரான்