எரியும் உக்ரைன் நகர் ரஷ்யா கடும் தாக்குதல்

எரியும் உக்ரைன் நகர் ரஷ்யா கடும் தாக்குதல்

எரியும் உக்ரைன் நகர் ரஷ்யா கடும் தாக்குதல்

ரஷ்யா இராணுவம் மேற்கொள்ளும் கடும் தாக்குதலில் சிக்கி
உக்ரைன் முக்கிய நகர் எரிந்த வண்ணம் உள்ளது .