எரியும் ஈரான் ஆயுதகிடங்கு இஸ்ரேல் பதில் தாக்குதல்

எரியும் ஈரான் ஆயுதகிடங்கு இஸ்ரேல் பதில் தாக்குதல்
Spread the love

எரியும் ஈரான் ஆயுதகிடங்கு இஸ்ரேல் பதில் தாக்குதல்

எரியும் ஈரான் ஆயுதகிடங்கு இஸ்ரேல் பழிவாங்க நடத்திய
பதிலடி பதில் தாக்குதல் ,ஈரான் திருப்பி தாக்கலாம்
என்பதால் பதட்டம்

எரியும் ஈரான் ஆயுதகிடங்கு இஸ்ரேல் பதில் தாக்குதல் .