எமது புதிய ஆயுதங்கள் இஸ்ரேலை அழிக்கும் ஈரான்

எமது புதிய ஆயுதங்கள் இஸ்ரேலை அழிக்கும் ஈரான்
Spread the love

எமது புதிய ஆயுதங்கள் இஸ்ரேலை அழிக்கும் ஈரான் குறி வைக்க படும் ஈரான் அணு உலை ,தொடரும் போர் பதட்டம் ,