செய்திகள் ,பதிவுகள்,அனுப்பி வையுங்கள்

எமது இந்த புது மின்னஞ்சல் மூலம் செய்திகள் பதிவுகள் அனுப்பி வையுங்கள்
.இவை செய்திகள் பதிவுகள் அனுப்பிட மட்டுமே பயன்படுகிறது ,பிற தேவைகளுக்கு அல்ல .

செய்திகள்,நிகழ்வுகளை அனுப்பிட மட்டும் இந்த மின் அஞ்சலை நாடுங்கள்
ethirinewslive@gmail.com

ethirinewslive@gmail.com