எதிரி விமான உரையாடலை ஒட்டு கேட்கும் ஈரான்

எதிரி விமான உரையாடலை ஒட்டு கேட்கும் ஈரான்
Spread the love

எதிரி விமான உரையாடலை ஒட்டு கேட்கும் ஈரான்

எதிரி விமான உரையாடலை ஒட்டு கேட்கும் ஈரான்
தமது எல்லைப்பகுதிக்குள் ஊடுருவும் எதிரி விமானங்கள் உரையாடல்களை ஈரான் ஒட்டு கேட்கிறது ,ராடார்கள் மூலம் உச்ச கண்காணிப்பு ,தாக்குதல் பீதி