எதிரி கப்பல்களை தப்பி ஓட வைத்த ஈரான்

எதிரி கப்பல்களை தப்பி ஓட வைத்த ஈரான்
Spread the love

எதிரி கப்பல்களை தப்பி ஓட வைத்த ஈரான்

எதிரிகள் கப்பல்களை ஆயிரம் கிலோ மீட்டருக்கு அப்பால் தப்பி ஓட வைத்த ,
ஈரான் கடல் படை ,ஏன் தெரியுமா அதன் புதிய ஆயுதம் .