உக்ரைன் ரஷ்ய யுத்தம் பல்லாயிரம் இராணுவம் பலி

உக்ரைன் ரஷ்ய யுத்தம் பல்லாயிரம் இராணுவம் பலி

உக்ரைன் ரஷ்ய யுத்தம் பல்லாயிரம் இராணுவம் பலி

உக்ரைன் ரஷ்ய யுத்தம் பல்லாயிரம் இராணுவம் பலி ,
லட்சம் பேர் ,கால் ,கைகள் ,இழந்த நிலையில் தவிப்பு ,

உக்ரைன் ரஷ்ய யுத்தம் பல்லாயிரம் இராணுவம் பலி