உக்ரைன் முக்கிய நகருக்குள் நுழைந்த ரஷ்ய இராணுவம்

உக்ரைன் முக்கிய நகருக்குள் நுழைந்த ரஷ்ய இராணுவம்

உக்ரைன் முக்கிய நகருக்குள் நுழைந்த ரஷ்ய இராணுவம்

உக்ரைன் முக்கிய நகருக்குள் நுழைந்த ரஷ்ய இராணுவம் ,
தொடரும் கடும் யுத்தம் ,
உக்ரைன் முக்கிய நகருக்குள் நுழைந்த ரஷ்ய இராணுவம் .