உக்ரனை அலறவிட்ட ரஷ்யா புதிய ஏவுகணை

உக்ரனை அலறவிட்ட ரஷ்யா புதிய ஏவுகணை

உக்ரனை அலறவிட்ட ரஷ்யா புதிய ஏவுகணை

உக்ரனை அலறவிட்ட ரஷ்யா புதிய ஏவுகணை சோதனை .
புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் தயாரிக்க பட்டுள்ள இந்த ஏவுகணைகள்
உக்ரைன் கடற்படை மற்றும் வான் படைகளை முடக்கும்
தாக்குதல்களை நடத்தும் எனப்படுகிறது .

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க