உக்கிரனுக்கு தமது ஆயுதங்களை வழங்க ஸ்பெயினுக்கு தடை போட்ட சுவிஸ்

உக்கிரனுக்கு தமது ஆயுதங்களை வழங்க ஸ்பெயினுக்கு தடை போட்ட சுவிஸ்

உக்கிரனுக்கு தமது ஆயுதங்களை வழங்க ஸ்பெயினுக்கு தடை போட்ட சுவிஸ்

உக்கிரனுக்கு சுவிஸ் நாடு தயாரித்த two 35-millimetre anti-aircraft guns சூடு கலன்களை வழங்க
ஸ்பெயின் நாடு முன் வந்தது .

ஆனால் தமது நட்டு தயாரிப்பிலான இவற்றை வழங்க
வேண்டாம் என சுவிஸ் வேண்டுதல் விடுத்துள்ளது .

இதனால் ஸ்பெயின் மிக பெரும் நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளது .

உக்கிரைனுக்கு போட்டி போட்டு பல நாடுகள் ஆயுதங்களை வழங்கி வரும் நிலையில்
சுவிஸ் மேற்கொண்ட இந்த செயல்பாடு ரசியாவுக்கு ,
ஆதரவான செயல்பாடாக நோக்க படுகிறது .