ஈரான் விமானங்கள் முடக்கம் |அமெரிக்கா சதி|

ஈரான் விமானங்கள் முடக்கம் |அமெரிக்கா சதி|
Spread the love


ஈரான் விமானங்கள் முடக்கம் |அமெரிக்கா சதி|

ஈரான் விமானங்கள் முடக்கம் ,அமெரிக்கா புரிந்த சதி நடவடிக்கை ,
அடங்குமா ஈரான் ,அமெரிக்கா இந்த நடவடிக்கை பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா ..?

full video