ஈரான் ரஷ்யாவை உடைக்க நுழைந் இஸ்ரேல்

ஈரான் ரஷ்யாவை உடைக்க நுழைந் இஸ்ரேல்

ஈரான் ரஷ்யாவை உடைக்க நுழைந் இஸ்ரேல்

ஈரான் ரஷ்யாவை உடைக்க நுழைந் இஸ்ரேல் ,
பொறிக்குள் சிக்கி பதறும் இஸ்ரேல்