ஈரான் புதிய விமான தாங்கி கப்பல் அலறும் இஸ்ரேல்

ஈரான் புதிய விமான தாங்கி கப்பல் அலறும் இஸ்ரேல்

ஈரான் புதிய விமான தாங்கி கப்பல் அலறும் இஸ்ரேல்

ஈரான் புதிய விமான தாங்கி கப்பல் அலறும் இஸ்ரேல்,
2000 ஏவுகணைகளை தாங்கி செல்வதால் பதட்டத்தில் உறைந்துள்ள
இஸ்ரேல் அமெரிக்கா .

ஈரான் புதிய விமான தாங்கி கப்பல் அலறும் இஸ்ரேல்