ஈரான் புதிய கரும்புலி விமானம் வெடித்தால் நகரமே அழியும்

ஈரான் புதிய கரும்புலி விமானம் வெடித்தால் நகரமே அழியும்

ஈரான் புதிய கரும்புலி விமானம் வெடித்தால் நகரமே அழியும்

ஈரான் புதிய கரும்புலி விமானம் வெடித்தால் நகரமே அழியும் ,
.200 கிலோ குண்டுகள் அந்த இடமே அழியும் ,அமெரிக்கா நேட்டோ ,உக்ரைன் பதட்டத்தில்

ஈரான் புதிய கரும்புலி விமானம் வெடித்தால் நகரமே அழியும்