ஈரான் துருக்கி இராணுவ டீல் திடீர் திருப்பம்

ஈரான் துருக்கி இராணுவ டீல் திடீர் திருப்பம்
Spread the love

ஈரான் துருக்கி இராணுவ டீல் திடீர் திருப்பம்

ஈரகின் இராணுவத்தினருக்கும் துருக்கி இராணுவத்தினருக்கும் இடையில் மிக முக்கிய டீல் இடம்பெற்றுள்ளது
இங்கு மிக முக்கிய சமாச்சாரம் கையால பட்டுள்ளது .