ஈரான் கடலில் எரியும் கப்பல்

ஈரான் கடலில் எரியும் கப்பல்
Spread the love

ஈரான் கடலில் எரியும் கப்பல்

ஈரான் கடல் பரப்பில் எரிந்த பெரிய கப்பல் ,
குவிக்க பட்ட கடல் படையால் நடந்த அந்த சம்பவம் ,