ஈரான் ஏவுகணையில் 1500 கிலோ குண்டு அலறும் இஸ்ரேல்

ஈரான் ஏவுகணையில் 1500 கிலோ குண்டு அலறும் இஸ்ரேல்

ஈரான் ஏவுகணையில் 1500 கிலோ குண்டு அலறும் இஸ்ரேல்

ஈரான் ஏவுகணையில் 1500 கிலோ குண்டு அலறும் இஸ்ரேல் , வெடித்தால் அரை கிலோமீட்டர் பகுதி தூளாகும் ,