ஈரான் இஸ்ரேல் மோதல் பல இராணுவம் பலி

ஈரான் இஸ்ரேல் மோதல் பல இராணுவம் பலி

ஈரான் இஸ்ரேல் மோதல் பல இராணுவம் பலி

ஈரான் இஸ்ரேல் மோதல் பல இராணுவம் பலி ,
எல்லைகளில் இராணுவம் ஏவுகணைகள் குவிப்பு ,