ஈரான் அமெரிக்கா மோதல் கப்பல் சிறை பிடிப்பு

ஈரான் அமெரிக்கா மோதல் கப்பல் சிறை பிடிப்பு

ஈரான் அமெரிக்கா மோதல் கப்பல் சிறை பிடிப்பு

ஈரான் அமெரிக்கா மோதல் கப்பல் சிறை பிடிப்பு ,
விடுவிக்க ஈரானுக்கு அமெரிக்கா எச்சரிக்கை .

ஈரான் அமெரிக்கா மோதல் கப்பல் சிறை பிடிப்பு