ஈரான் அதிரடி வேட்டை முடக்கப்படும் அமைப்பு|அழியும் நிலையில் குருதிஸ்

ஈரான் அதிரடி வேட்டை முடக்கப்படும் அமைப்பு|அழியும் நிலையில் குருதிஸ்
Spread the love

ஈரான் அதிரடி வேட்டை முடக்கப்படும் அமைப்பு|அழியும் நிலையில் குருதிஸ்|

ஈரான் இராணுவத்தால் பழிவாங்க படும் முக்கிய போராளிகள் அமைப்பு ,
வெடித்த புது மோதல் ,ஈராக் ஈரான் செக்மேட் நடவடிக்கை ,