ஈரான் அதிரடி பாய்ச்சல் அலறும் எதிரிகள்

ஈரான் அதிரடி பாய்ச்சல் அலறும் எதிரிகள்
Spread the love


ஈரான் அதிரடி பாய்ச்சல் அலறும் எதிரிகள்

ஈரான் அதிரடி பாய்ச்சலை நடத்தியுள்ளது ,
எதிரிகள் முற்றுகையை உடைத்து ஈரான் நாட்டை பாதுகாக்க இந்த கூட்டு அவசியம் என்கிறது ,
பரம ,பொது எதிரிகள் கடும் சீற்றத்தில் உறைவு

full video