ஈரான் அசுர வளர்ச்சி பில்லியன் வருமானம்

ஈரான் அசுர வளர்ச்சி பில்லியன் வருமானம்
Spread the love


ஈரான் அசுர வளர்ச்சி பில்லியன் வருமானம்

ஈரான் பொருளாதாரத்தில் அசுர வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது .
ஈரான் இந்த வளர்ச்சி எதிரிகளை கொதிப்பில் உறைய வைத்துள்ளது .