ஈரானை மிரட்ட இஸ்ரேல் அமெரிக்கா போர் பயிற்சி

இஸ்ரேல் அமெரிக்கா
Spread the love


ஈரானை மிரட்ட இஸ்ரேல் அமெரிக்கா போர் பயிற்சி

ஈரானை மிரட்ட இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் மற்றொரு கூட்டு விமானப் ,
பயிற்சியை நடத்துவது தொடர்பாக கவனம் கவனம் செலுத்தி வருகிறது .