ஈரானை அடக்க சரக்கு கப்பல்களில் ஆயுதம் ஏந்திய இராணுவம்

ஈரானை அடக்க சரக்கு கப்பல்களில் ஆயுதம் ஏந்திய இராணுவம்
Spread the love

ஈரானை அடக்க சரக்கு கப்பல்களில் ஆயுதம் ஏந்திய இராணுவம்

ஈரான் கைப்பற்றுவதைத் தடுக்க வளைகுடாவில் வணிகக் கப்பல்களில்
ஆயுதமேந்திய துருப்புக்களை அமெரிக்கா இராணுவம் முயல்கிறது.