ஈரானுக்கு ரஷ்யா விமானங்கள் வழங்கல் |US military aircraft crashes

ஈரானுக்கு ரஷ்யா விமானங்கள் வழங்கல் |US military aircraft crashes
Spread the love


ஈரானுக்கு ரஷ்யா விமானங்கள் வழங்கல் |US military aircraft crashes

ஈரானுக்கு ரஷ்யா அதிரடியாக முக்கிய விமானங்கள் தாக்குதல்
உலகுவானூர்திகள் வழங்கல் .

கொதிக்கும் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா

video