ஈரானில் துப்பாக்கி சூடு 850 பேர் காயம் தொடரும் பதட்டம்

ஈரானில் துப்பாக்கி சூடு 850 பேர் காயம் தொடரும் பதட்டம்
Spread the love

ஈரானில் துப்பாக்கி சூடு 850 பேர் காயம் ,
தொடரும் பதட்டம்