ஈரானிய ஏழு நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்கா தடை

ஈரானிய ஏழு நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்கா தடை

ஈரானிய ஏழு நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்கா தடை

உக்கிரேன் மீதான ரசியாவின் ஆக்கிரமிப்பு போருக்கு ,
கரும்புலி தற்கொலை தாக்குதல்
விமானங்களை வழங்கி வரும் ஈரானின் ,
ஏழு நிறுவனங்களுக்கு எதிராக ,அமெரிக்கா
வர்த்தக கட்டுப்பாட்டு தடை விதித்துள்ளது ..

இந்த நிறுவனர் ஏழும் கறுப்பு பட்டியலில்
சேர்க்க பட்டுள்ளன .

ஈரானிய ஏழு நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்கா தடை

இதன் அறிவிப்பு யாதெனில்
அந்த நிறுவனங்களை இல்லாமை செய்கின்ற
நகர்வில் அமெரிக்கா ஈடுபட்டுள்ளது .

ஈரான் ஆயுத உற்பத்தியில் அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து வருவதும் ,
அமெரிக்காவுக்கு எதிரான சக்திகளுடன் இணைந்துள்ளதும் ,
அமெரிக்கா அதன் சார்பு நாடுகளின் ,
ஆயுதங்களுக்கு சவால் விடும் வகையில் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளதே
இந்த தடைகளுக்கான முன் அறிவிப்பாக உள்ளது .