ஈரானின் மிரட்டும் ஆயுதம் பதட்டத்தில் இஸ்ரேல்

ஈரானின் மிரட்டும் ஆயுதம் பதட்டத்தில் இஸ்ரேல்

ஈரானின் மிரட்டும் ஆயுதம் பதட்டத்தில் இஸ்ரேல்

ஈரானின் புதிய மிரட்டும் ஆயுதம் இஸ்ரேல்
அமெரிக்காவை பதற வைத்துள்ளது ,உலகத்தில் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமாக இது மாற்றம் .

ஈரானின் மிரட்டும் ஆயுதம் பதட்டத்தில் இஸ்ரேல்