ஈரானின் கொடிய ஆயுதங்கள் அலறும் இராணுவம்

ஈரானின் கொடிய ஆயுதங்கள் அலறும் இராணுவம்
Spread the love


ஈரானின் கொடிய ஆயுதங்கள் அலறும் இராணுவம்

ஈரானின் கொடிய ஆயுதங்கள் அலறும் இராணுவம்
ஈரான் இராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் ,
மிக பெரும் பேரழிவை மக்கள் சந்தித்துள்ளனர் .