ஈரானிடம் சிக்கிய ஆயுதங்கள் தாக்குதல் முறியடிப்பு

ஈரானிடம் சிக்கிய ஆயுதங்கள் தாக்குதல் முறியடிப்பு
Spread the love

ஈரானிடம் சிக்கிய ஆயுதங்கள் தாக்குதல் முறியடிப்பு

ஈரானுக்குள் தாக்குதலை நடத்தும் முகமாக கடத்திவர பட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஆயுதங்கள்
மடக்கி பிடிப்பு ,பெரும் தலைகளுக்கு வைக்க பட்ட குறி ,


ஈரானிடம் சிக்கிய ஆயுதங்கள் தாக்குதல் முறியடிப்பு

full video