ஈரானால் இரண்டு கப்பல்கள் சிறை பிடிப்பு

ஈரானால் இரண்டு கப்பல்கள் சிறை பிடிப்பு
Spread the love

ஈரானால் இரண்டு கப்பல்கள் சிறை பிடிப்பு

ஈரான் கடற்படையால் இரண்டு கப்பல்கள் சிறை பிடிப்பு ,
கப்பல் போக்குவரத்திற்கு அச்சறுத்தல் அமெரிக்கா குமுறல் ,
பெரும் கடத்தல் அம்பலம் ,