இஸ்ரேல் விரைவில் அழியும் ஈரான் இராணுவம் சூளுரை

இஸ்ரேல் விரைவில் அழியும் ஈரான் இராணுவம் சூளுரை

இஸ்ரேல் விரைவில் அழியும் ஈரான் இராணுவம் சூளுரை

இஸ்ரேல் விரைவில் அழியும் என ஈரான் இராணுவம் சூளுரை ,
விரைவில் கூட்டு தாக்குதல் நடத்த படும் என எச்சரிக்கை ,