இஸ்ரேல் விமானத்தை வீழ்த்திய ஈரான் ஏவுகணை

இஸ்ரேல் விமானத்தை வீழ்த்திய ஈரான் ஏவுகணை

இஸ்ரேல் விமானத்தை வீழ்த்திய ஈரான் ஏவுகணை

இஸ்ரேல் விமானத்தை வீழ்த்திய ஈரான் ஏவுகணை,
இஸ்ரேல் ஈரானுக்கு இடையில் முறுகல் உச்சம் .

இஸ்ரேல் விமானத்தை வீழ்த்திய ஈரான் ஏவுகணை