இஸ்ரேல் விமானத்தை தயாரிக்கும் ஈரான் அலறும் இஸ்ரேல்

இஸ்ரேல் விமானத்தை தயாரிக்கும் ஈரான் அலறும் இஸ்ரேல்
Spread the love

இஸ்ரேல் விமானத்தை தயாரிக்கும் ஈரான் அலறும் இஸ்ரேல்

இஸ்ரேல் விமானத்தை தயாரிக்கும் ஈரான் அலறும் இஸ்ரேல்

சமன் நிலையாகும் இராணுவ பலம்