இஸ்ரேல் விமானங்களை பறக்கவிடாது முடக்கிய ஈரான்

இஸ்ரேல் விமானங்களை பறக்கவிடாது முடக்கிய ஈரான்

இஸ்ரேல் விமானங்களை பறக்கவிடாது முடக்கிய ஈரான்

ஈரானுக்குள் நுழைந்த இஸ்ரேல் விமானங்களை பறக்கவிடாது முடக்கிய ஈரான் ,
எதிரிகளை அலற விட்ட ஈரான் வான் காப்பு படைகள் .