இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் விமான நிலையம் கடும் சேதம்

இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் விமான நிலையம் கடும் சேதம்

இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் விமான நிலையம் கடும் சேதம்

இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் விமான நிலையம் கடும் சேதம் ,
இரு தரப்பு பபழிவாங்கும் செயல்களினால் போர் பதட்டம் அதிகரிப்பு .

இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் விமான நிலையம் கடும் சேதம் .