இஸ்ரேல் பயங்கர தாக்குதல் எரியும் ஹிஸ்புல்லா ஆயுத கிடங்கு

இஸ்ரேல் பயங்கர தாக்குதல் எரியும் ஹிஸ்புல்லா ஆயுத கிடங்கு
Spread the love

இஸ்ரேல் பயங்கர தாக்குதல் எரியும் ஹிஸ்புல்லா ஆயுத கிடங்கு

இஸ்ரேல் பயங்கர தாக்குதல் எரியும் ஹிஸ்புல்லா ஆயுத கிடங்கு,
ஈரான் ஹிஸ்புல்லாவை பழிவாங்கிய இஸ்ரேல் ,போர் பதட்டம் அதிகரிப்பு .

இஸ்ரேல் பயங்கர தாக்குதல் எரியும் ஹிஸ்புல்லா ஆயுத கிடங்கு

இஸ்ரேல் பயங்கர தாக்குதல் எரியும் ஹிஸ்புல்லா ஆயுத கிடங்கு