இஸ்ரேல் தாக்குதல் எரியும் பலஸ்தீனம் விமானங்கள் வீழ்த்தல்

இஸ்ரேல் தாக்குதல் எரியும் பலஸ்தீனம் விமானங்கள் வீழ்த்தல்
Spread the love

இஸ்ரேல் தாக்குதல் எரியும் பலஸ்தீனம் விமானங்கள் வீழ்த்தல்

இஸ்ரேல் தாக்குதல், எரியும் பலஸ்தீனம் ,விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,
போர் வெடிக்கும் அபாயம் ,