இஸ்ரேல் கப்பல்களை அழிக்கும் விமானங்களை காட்டி மிரட்டிய ஈரான்

இஸ்ரேல் கப்பல்களை அழிக்கும் விமானங்களை காட்டி மிரட்டிய ஈரான்

இஸ்ரேல் கப்பல்களை அழிக்கும் விமானங்களை காட்டி மிரட்டிய ஈரான்

இஸ்ரேல் கப்பல்களை அழிக்கும் புதிய கொடிய தாக்குதல்
விமானங்களை காட்டி இஸ்ரேலை மிரட்டிய ஈரான் .
இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கலாம் என்பதால் பதட்டம் அதிகரிப்பு .