இஸ்ரேல் ஆயுதத்தை தோற்கடித்த ஈரான் விமானங்கள்

இஸ்ரேல் ஆயுதத்தை தோற்கடித்த ஈரான் விமானங்கள்
Spread the love

இஸ்ரேல் ஆயுதத்தை தோற்கடித்த ஈரான் விமானங்கள்

, கோபத்தில் கொதிக்கும் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா ,

இஸ்ரேல் ஆயுதத்தை தோற்கடித்த ஈரான் விமானங்கள்