இஸ்ரேல் அழியும் காமாஸ் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

இஸ்ரேல் அழியும் காமாஸ் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Spread the love

இஸ்ரேல் அழியும் காமாஸ் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

இஸ்ரேல் அழியும் காமாஸ் ஜிகாத் அறிவுப்பு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,
தொடரும் யுத்தம் படத்த்தில் இஸ்ரேல் பலஸ்தீனம் .