இஸ்ரேல் அருகில் ஈரானின் மிரட்டும் விமான தளம்

இஸ்ரேல் அருகில் ஈரானின் மிரட்டும் விமான தளம்

இஸ்ரேல் அருகில் ஈரானின் மிரட்டும் விமான தளம்

இஸ்ரேல் அருகில் ஈரானின் மிரட்டும் விமான தளம் ,
தாக்கி அழிக்க தயாராகும் இஸ்ரேல்

இஸ்ரேல் அருகில் ஈரானின் மிரட்டும் விமான தளம்