இஸ்ரேலுக்கு போட்டியாக ஈரான் புதிய விமானங்கள்

இஸ்ரேலுக்கு போட்டியாக ஈரான் புதிய விமானங்கள்
Spread the love


இஸ்ரேலுக்கு போட்டியாக ஈரான் புதிய விமானங்கள்

இஸ்ரேலுக்கு போட்டியா ஈரான் தயாரிக்கும் புதிய சண்டை விமானங்கள் ,
மாற்றம் அடையுயம் போர் களம் ,திகைக்கும் வல்லரசுகள் ,

full video