இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு அதிர்ச்சியில் இராணுவம்

இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு அதிர்ச்சியில் இராணுவம்

இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு அதிர்ச்சியில் இராணுவம்

இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டு அதிர்ச்சியில் இராணுவம் ,
எப்படி இந்த குண்டு வெடித்தது தெரியுமா .

இஸ்ரேலில் வெடித்த குண்டுஅதிர்ச்சியில் இராணுவம்