இஸ்ரேலில் வெடித்த ஏவுகணை இராணுவ தளபதிகள் பலி

இஸ்ரேலில் வெடித்த ஏவுகணை இராணுவ தளபதிகள் பலி

இஸ்ரேலில் வெடித்த ஏவுகணை இராணுவ தளபதிகள் பலி

இஸ்ரேலில் வெடித்த ஏவுகணை இராணுவ தளபதிகள் பலி,
மீண்டும் வெடித்த போர் ,பாரிய இழப்பு