இஸ்ரேலில் கொந்தளிப்பு வெடித்த குண்டு |ISREAL NEWS|வெடித்த குண்டு பலர் மரணம்

இஸ்ரேலில் கொந்தளிப்பு வெடித்த குண்டு |ISREAL NEWS|வெடித்த குண்டு பலர் மரணம்
Spread the love


இஸ்ரேலில் கொந்தளிப்பு வெடித்த குண்டு |ISREAL NEWS|வெடித்த குண்டு பலர் மரணம்

இஸ்ரேலில் ஏற்பட்ட கொந்தளிப்பு ,வெடித்த குண்டு பலர் மரணம் ,
தயாராகும் ஆட்சி கவிழ்ப்பு ,

full video