இராணுவத்திற்குள் மோதல் முக்கிய தலைகள் அதிரடி நீக்கம்

இராணுவத்திற்குள் மோதல் முக்கிய தலைகள் அதிரடி நீக்கம்
Spread the love


இராணுவத்திற்குள் மோதல் முக்கிய தலைகள் அதிரடி நீக்கம்

இராணுவத்தினருக்கும் உள்ளே உள்ளக மோதல் முக்கிய தளபதிகளுக்கு ஆப்பு ,
போர்க்களத்தில் நடந்த திருப்பம் ,

full video